Statut Cechu

S T A T U T
CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
W B R E S K U

 I. POSTANOWIENIA   OGÓLNE,CELE  I  ZADANIA

$ 1

1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – zwany dalej „CECHEM” jest, z zastrzenieniem postanowień $ 6 ust. 2 dobrowolną organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw : prawo działalności gospodarczej  / Dz.U.z l999 roku Nr, 10 poz.1178 ze zm./ oraz o organizacjach pracodawców  / Dz. U. z 1999 roku Nr. 55 poz. 235 ze zm/.

2.  Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich  komisjach dialogu społecznego /Dz.U. z 2001 roku Nr. 100 ,poz. 1080 ze zm/ oraz o zatrudnieniu i pryeciwdziałaniu bezrobociu /j.t. Dz.U. z 2001 roku  Nr 6,poz. 56 ze zm/.

3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku /Dz. U. Nr. 17,poz. 92 ze zm/. – zwanej dalej „ustawą o rzemiośłe” – ustaw wymienionych w ust. 1 i 2 oraz postanowień niniejszego statutu.

4. Cech nosi nazwę : CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW w Brzesku.

5. Siedzibą Cechu jest miasto Brzesko teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1 – 3 Cech wykonuje na obszarze województwa małopolskiego w granicach administracyjnych :

$ 2

1. Celami Cechu są :

a/. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej,organów samorządu terytorialnego,sądów ,związków zawodowych,urzędów i instytucji;

b/. prowadzenie na rzecz członków  działalności społęczno – organizacyjnej,kulturalnej, oświatowej ,socjalnej i gospodarczej;

c/. utrwalanie więzi środowiskowej  i postaw  zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;

d/. wykonywanie ,na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony,zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośłe pracowników młodocianych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;

e/. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa,zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje,których dotyczyć to może.

2. Cele określone w ust., 1 cech realizuje poprzez:

a/. udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu ;

b/. przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów   w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;

c/. prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;

d/. organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;

e/. udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu,inicjowanie w tym kierunku wystaw,konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;

f/. rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;

g/. prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośłe;

h/. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia – a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy ;

i/. pomoc instruktażowo-szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp,prawa pracy i wymogów sanitarno-epidemiologicznych;

j/. dokonywanie na wniosek osoby zainteresowanej -fachowej oceny pracy wykonywanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;

k/. organizowanie działalności socjalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;

l/. wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.

3. Cech swoje cele statutowe, określone w ust. 1 realizować może poprzez  prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przez wyodrębnione  zakłady własne lub przedsiębiorstwa – prowadzenie ośrodków szkoleniowych,domów wczasowych,przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

 $ 3

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Tarnowie i może być też członkiem innych organizacji .

$ 4

 W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Radą /Zarządem/ Izby Rzemieślniczej w Tarnowie opartego o uprzednie uchwały obu tych organów – Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych,zatrudnianych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.

$ 5

Nadzór, o którym mowa w $ 4 realizowany jest w szczególności przez  wykonywanie zadań:

a/. współpracy z samorządem powiatu i gmin  dyrektorami i  radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie treoretyczne.;

b/. współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących;

c/. przyjmowania od pracodawców szkolących oświadczeń dotyczących spełnieniawarunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych;

d/. prowadzenia ewidencji pracodawców – rzemieślników szkolących ,informowania o stanie zatrudnienia pracowników młodocianych szkolonych i o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia;

e/. prowadzenia ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców – rzemieślników ;

f/. ustalenia posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle ;

g/. organizowania cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi;

h/. prowadzenia doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i dla szkolonych ,prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia;

i/. udzielania informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych ,udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkoleniu;

j/. promowania nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia;

k/. przygotowywanie,udostępnianie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia;

l/.organizowanie – w miarę potrzeby – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców.

II.   CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

$ 6

1. Członkami Cechu mogą być,prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle  :

a/. osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu  ustawy -prawo działalności gospodarczej;

b/. przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;

c/. inne osoby fizyczne ,jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle ,jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat.

2. 0soba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małęj Przedsiębiorczości w Tarnowie , a działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu, o którym mowa w $1  ust. 5.

3. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadza działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.

4. 0soby,które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia,w przypadkach określonych w tym statucie.